• Print
  • Print
  • Sitemap

PASS og EPOS fusionerer

Parterne samler ressourcerne for at stå stærkere til at løse rekrutteringsudfordringerne til social- og sundhedsområdet og skabe øget kvalitet i efteruddannelsestilbuddene.

Flere plejekrævende ældre, færre ansøgere til social- og sundhedsuddannelserne og et højt antal medarbejdere, som snart går på pension betyder, at udfordringerne med rekruttering og fastholdelse på ældre- og sundhedsområdet bliver større i de kommende år.

Rekruttering til ældre- og sundhedsområdet er én af de væsentligste velfærdsdagsordener for KL, Danske Regioner og FOA, som er aftaleparter på området.

Det kræver, at søgningen til social- og sundhedsuddannelserne øges og flere fastholdes – ligesom der er brug for at optimere mulighederne i AMU-programmet og lette adgangen for ufaglærte og voksne til uddannelserne. Parterne ønsker desuden at sikre, at den eksisterende arbejdsstyrke på social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område fastholdes og har de rette kompetencer.

For at samle kræfter om disse udfordringer har parterne i PASS og EPOS besluttet, at de to udvalg skal fusioneres til et nyt udvalg, Fællesudvalget for de Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU).

Parterne har længe arbejdet strategisk for at øge rekrutteringen i mange spor, og sammenslutningen skal ses som et led i at skabe større sammenhæng og synergi mellem erhvervsuddannelserne og AMU på udvalgets område. Oprettelsen af et fællesudvalg er et vigtigt skridt i retning af at sikre den fremtidige arbejdsstyrke de nødvendige kompetencer.

Ursula Dybmose, KL, formand for det nye udvalg udtaler:

KLs ønske om en sammenlægning af de centrale uddannelsesudvalg er en optimering af det arbejde vi allerede gør og ligger i naturlig forlængelse af det vedholdende og strategiske fokus der er nødvendigt for at lykkedes med den store og brede rekrutteringsdagsorden.

KL ser også det nye udvalg som et stærkt afsæt til at løse en del af de opgaver, som ligger i forlængelse af den netop udkomne rapport fra taskforcen "Veje til flere hænder".

Vinni Jakobsen, FOA, næstformand for det nye udvalg supplerer:

FOA ønsker med det nye udvalg at sikre høj kvalitet i de uddannelsesmæssige løsninger, som parterne ser kan medvirke til at rekruttere og kvalificere medarbejdere til kommunale og regionale arbejdspladser.

For FOA er et vigtigt fokus i udvalgsarbejdet at sikre uddannelser, som både skaber mening for eleverne og giver dem det bedste afsæt for at løse de mange opgaver, de bliver mødt med hos børn, voksne og ældre borgere.

Arbejdsmarkedets parter har allerede tidligere besluttet en sammenlægning af de lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelser med de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne for at styrke samarbejdet og koordinationen mellem aktørerne.

Parterne ser denne intention for det lokale samarbejde styrket med et nyt fællesudvalg for et tilsvarende samarbejde på centralt plan".

Parterne ser frem til et godt samarbejde mellem udvalget og de relevante aktører omkring uddannelserne.

Spørgsmål vedr. sammenlægningen kan ske til Sekretariatschef Sixten Wie Bang, tlf.: 3817 8294 – e-mail: swb@sevu.dk