• Print
  • Print
  • Sitemap

Hovedforløb for den pædagogiske assistentuddannelse

For at blive optaget på hovedforløbet skal ansøger have en uddannelsesaftale med en kommune eller en region. Skolen kan bistå med vejledning. Du kan finde nærmeste skole via link til skoler ovenfor.

Skolerne kan oplyse om datoer for ansøgningsfrist og uddannelsesstart. 


Varighed

Hovedforløbet varer normalt 2 år og 1½ måned. Hovedforløbet er som minimum opdelt i 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Nogle steder er der flere praktikperioder. 


Praktikperioder

Eleven kommer ofte i praktik på to forskellige arbejdspladser under uddannelsen.

Det kan for eksempel være en vuggestue den ene gang og et dag- og botilbud for udviklingshæmmede den anden gang. Det kan også være to forskellige børnehaver. Det afgøres i dialog mellem eleven, skolen og den ansættende myndighed.

På praktikstedet vil der være en praktikvejleder, der er med til at sikre, at eleven får arbejdet med uddannelsens praktikmål. Praktikmålene fremgår af uddannelsesordningen.


Skoleperioder

På hovedforløbet undervises i grundfag, uddannelsesspecifikke fag, valgfri specialefag og valgfag. Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger.

Grundfagene og de uddannelsesspecifikke fag er obligatoriske.
 

Grundfag Uddannelsesspecifikke fag Valgfri specialefag

Dansk C

Pædagogik
Specialpædagogiske metoder

Samfundsfag

Natur og udeliv

Naturen som pædagogisk læringsrum

Engelsk
(Valgfrit)
Digital kultur

Digital pædagogisk praksis

Bevægelse og idræt

Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer

Sundhed i den pædagogiske praksis
Det pædagogiske måltid og sundhed 
Kulturelle udtryksformer og aktiviteter  
Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis
Psykologi i den pædagogiske praksis

Læring og udvikling hos små børn

Kommunikation i den pædagogiske praksis
Understøttende undervisning
Arbejdsmiljø og ergonomi        

Medicinhåndtering
Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis

Valgfag 
Valgfag udbydes af skolerne.


Kommunikation mellem elev, skole og praktik

Skolen udleverer en uddannelsesbog, der skal fungere som kommunikationsredskab for elev, lærer og praktikvejleder. Flere steder bruges det elektroniske værktøj "Elevplan" som redskab til kommunikation mellem parterne.


Bedømmelse

Der gives karakterer i hvert fag. 
Eleven skal til mundtlig prøve i ét uddannelsesspecifikt fag og ét grundfag. 
Praktikmålene skal bestås. 
Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af en projektopgave.


Økonomi

Eleven får elevløn på hovedforløbet.