• Print
  • Print
  • Sitemap

Spørgsmål og svar om håndtering af uddannelsesaftaler under Covid-19

Spørgsmål og svar er delt op i nedenstående kategorier:


Spørgsmål vedr. skole og praktik

 
Spørgsmål       Svar
 

Hvilke regler gælder for elever, der pga. hensyn til smittefare eller lignende i relation til Covid-19 ikke har oplæringsmuligheder på deres praktiksted?

Der vil være mulighed for at fravige fordeling af skole og praktikperioder, i den udstrækning det er nødvendigt som følge af foranstaltninger iværksat efter "lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme". Det vil skulle aftales mellem elev, ansættende myndighed og skole.

Konkret betyder det, at det skal afklares mellem ansættende myndighed, skolen og eleverne, om der er mulighed for at ændre i skole/praktikplanerne.

Der vil i særlige tilfælde være mulighed for forlængelse af uddannelsesaftalen, efter de almindelige regler i erhvervsuddannelseslovens §59.

 

 
Vil det være muligt for et praktiksted at bruge en elev i nødberedskab mod Covid-19? 
Ja. Der er indført en midlertidig ordning for bl.a. elever på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Ordningen gør det muligt for arbejdsgiver og elev at aftale at forlænge praktiktiden i op til to måneder.

Det er en forudsætning, at forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i ekstra praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.
 
 
Kan der træffes aftale om, at social- og sundhedsassistentelever forbliver på det aktuelle praktiksted i stedet for at komme videre til næste praktiksted? Fx fra somatisk praktik på et hospital til en kommune?

Der er indført en midlertidig ordning, jf. bek.nr. 255: "Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med civid-19", § 7, så rammer for hovedforløbets fordeling på skoleperioder og praktikperioder, som fremgår af uddannelsesordningen for uddannelsen, kan fraviges.

 

En fravigelse af fordeling mellem praktikstederne kan ske efter aftale mellem elev, praktiksted og ansættende myndighed, i den udstrækning dette er nødvendigt som følge af foranstaltninger iværksat efter lov mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Retningslinjer for vekselvirkning mellem skole og praktik, herunder rækkefølgen for hvordan praktikperioderne gennemføres, er beskrevet i uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen og konkretiseret i den lokale undervisningsplan i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Såfremt der kan opnås enighed herom mellem ansættende myndighed, elev og skole, kan disse retningslinjer fraviges.

 

 
Kan grundforløbselever, der har en uddannelsesaftale, sendes i ekstra praktikophold (hjemtages til driften) med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19?I forhold til grundforløbselever er der mulighed for at ansætte elever som f.eks. vikarer, mens de er på skoleophold. En elev kan varetage en vikarstilling, såfremt dette sker uden for undervisningstiden og ikke er i konflikt eller overlap med skoleopholdet. En elev, der modtager nødundervisning i hverdagene fra kl. 8-15.30 vil således godt kunne udføre vikararbejde, f.eks. fra kl. 16-20 eller i weekenden.

 

Kan elever afvise ændringer i den planlagte skole/praktikplan?

 

Som altid når det gælder en erhvervsuddannelse, skal eleverne inddrages ved ændringer i elevernes uddannelsesplan og ændringer i uddannelsesaftalerne.

Elever, ansættende myndighed og skoler skal i videst muligt omfang finde løsninger, der tilgodeser både eleverne og deres uddannelse og arbejdspladsernes aktuelle muligheder og behov.
 
 
Kan en elev bedømmes "ikke godkendt" for en praktikperiode i forbindelse med at eleven er sendt i ekstra praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 jf. § 4 stk. 2 i "Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19"?
Det må ikke ligge en elev til last i forhold til bedømmelse af praktikmålene, at eleven har indgået i nødberedskabet.

For elever på bl.a. uddannelserne til social- og sundhedshjælper, og social- og sundhedsassistent er det som en midlertidig ordning muligt for arbejdsgiver og elev at aftale at forlænge praktiktiden i op til to måneder.

Det er en forudsætning, at forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i ekstra praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

For en social- og sundhedshjælper- eller social- og sundhedsassistentelev, der indgår i nødberedskabet, kan arbejdet med praktikmålsopfyldelse således sættes midlertidigt i bero i op til de to måneder.
 

Forlængelse af prøvetid / uddannelsestid

 
Spørgsmål Svar
Kan der gives dispensation til at elevens prøvetid forlænges med den periode, en elev er fraværende for fx at tage vare på sit barn, der efter lægelig vurdering er særligt udsat i forbindelse med Covid-19 og derfor skal skærmes?

Ja, det er muligt at forlænge elevens prøvetid. Det er en mulighed, som følger af erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 3.
Det fremgår her, at hvis en elev er fraværende fra praktikvirksomheden af grunde nævnt i lovens § 58, stk. 1, i mere end 1 måned af prøvetiden, forlænges prøvetiden svarende til fraværsperioden.

En af de grunde, der nævnes i § 58, stk. 1, er, at eleven har arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Det nævnte eksempel med at tage vare på et udsat barn efter lægelig vurdering kan falde ind under særlige forhold.

 

 
Kan uddannelsesaftalen forlænges, hvis en elev er fraværende på grund af pasning af barn, (der efter en lægefaglig vurdering er særligt udsat i forbindelse med Covid-19), og det ikke vurderes, at eleven vil være i stand til at gennemføre uddannelsen på normeret tid, da eleven ikke kan nå at indhente det faglige/læringsmæssige, der er gået tabt i perioden med fravær?

Eleven og virksomheden har krav på, at uddannelsestiden forlænges, i det omfang det er nødvendigt, for at eleven kan nå uddannelsens mål, hvis det er begrundet i forhold nævnt i § 58, stk. 1.
Hvis aftalen forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den, jf. erhvervsuddannelseslovens § 58, stk. 2.

PASS har uddelegeret kompetencen til at forlænge eller afkorte en uddannelsesaftale til ansættende myndighed, elev og skole. Kun ved uenighed kan PASS inddrages. Læs mere HER

Denne uddelegering af kompetence til at forlænge en uddannelsesaftale er stadig gældende under covid-19.

 

 
Kan der ske forlængelse af prøvetiden, hvis elevens fravær er under 1 måneds varighed? Hvis eleven er fraværende i mindre end 1 måned, så forlænges prøvetiden ikke jf.  erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 3.
 
 

Spørgsmål vedr. afsluttende prøve

 
Spørgsmål Svar
 

Hvad er forskellen på et administrativt uddannelsesbevis og et almindeligt uddannelsesbevis?

Et administrativt uddannelsesbevis har samme retsvirkning som et almindeligt uddannelsesbevis og erstatter det uddannelsesbevis, der efter almindelige regler skulle være udstedt ved afslutning af uddannelsen.

 

 

Hvornår skal der udstedes et administrativt uddannelsesbevis i stedet for et almindeligt uddannelsesbevis?

Det administrative uddannelsesbevis anvendes i situationer, hvor det ikke er muligt at aflægge afsluttende prøve, som derfor udskydes, og hvor der er ønske om, at eleverne færdiggør uddannelsen hurtigst muligt.

Et administrativt bevis kan udstedes, når følgende tre betingelser alle er opfyldt:

Eleven har mindre end tre måneder tilbage af sin uddannelsestid
Der foreligger en praktikerklæring
Skolen i sin indstilling har vurderet, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål.

PASS er i samarbejde med Danske SOSU-skoler på vej med retningslinjer for udstedelse af administrative uddannelsesbeviser.

Se i øvrigt spørgsmål/svar på BUVM's hjemmeside.
  

 

Skal elever, der har fået udstedt et administrativt uddannelsesbevis, til en afsluttende prøve på et senere tidspunkt?

Elever, der får udstedt et administrativt bevis, anses for at have afsluttet deres uddannelse og skal ikke til en afsluttende prøve på et senere tidspunkt.  

 

Kan der udstedes autorisation til social- og sundhedsassistentelever på baggrund af et udstedt administrativt uddannelsesbevis?

Da det administrativt udstedte uddannelsesbevis har samme retsvirkning som et almindeligt uddannelsesbevis, har Styrelsen for Patientsikkerhed oplyst, at der på den baggrund lægges til grund, at betingelserne for at søge autorisation er opfyldt.
Institutionen skal,ved indstilling om et administrativt uddannelsesbevis, tage stilling til om eleven har opnået de kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål.
 

 

Kan der opnås autorisation for social- og sundhedsassistentelever ved omlægning af praktikforløbene i forhold til, hvad der er angivet i den lokale undervisningsplan? 

Autorisation som social- og sundhedsassistent opnås på baggrund af tre godkendte praktikerklæringer, samt en godkendt afsluttende prøve.

En godkendt praktikerklæring opnås på baggrund af elevens opfyldelse af praktikmålene. Varigheden af de enkelte praktikker angivet i uddannelsesordningen er vejledende.
 

 

Kan en bestået standpunktskarakter i et uddannelsesspecifikt fag eller grundfag ophøjes til en bestået prøvekarakter til den afsluttende prøve ved uddannelsens afslutning? 

 
Muligheden vedrører alene grundfag og uddannelsesspecifikke fag i de situationer, hvor der ikke er mulighed for at gennemføre prøverne.

 

Kan en elev afvise at gå til en virtuel prøve i stedet for den prøveform, der oprindeligt var tilrettelagt på uddannelsen, og i stedet vælge at gå til op til en almindelig prøve senere?

Som altid når det gælder en erhvervsuddannelse, skal eleverne inddrages ved ændringer i elevernes uddannelsesplan og ændringer i uddannelsesaftalerne.

De lokale parter skal i videst muligt omfang finde løsninger, der tilgodeser både eleverne og deres uddannelse og arbejdspladsernes aktuelle muligheder og behov.

Hvis institutionen beslutter, at en afsluttende prøve ikke kan gennemføres i henhold til § 9, stk. 1, kan virksomhed og elev aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt.