• Print
  • Print
  • Sitemap

Uenighed og tvister

En uddannelsesaftale er uopsigelig, når den er indgået. Derfor er der særlige regler for, hvordan man behandler eventuelle tvister, der måtte opstå mellem praktikvirksomhed og elev under uddannelsesforløbet. Endelig kan en uddannelsesaftale i særlige tilfælde opsiges, hæves eller bortfalde.

Uopsigelig

En uddannelsesaftale er uopsigelig, når den er indgået. Dog gælder der to undtagelser:
  • Enhver af parterne kan i prøvetiden opsige aftalen uden varsel og uden begrundelse
  • Hvis parterne er enige, kan de på et hvilket som helst tidspunkt gensidigt ophæve aftalen.
Det skal ske på en særlig blanket, som skolen kan udlevere.

Uenighed – tvister

Enhver tvist mellem elev og virksomhed skal søges forligt af de involverede parter lokalt, før den kan bringes videre til det faglige udvalg, PASS.
Når udvalget modtager anmodning fra enten en elev eller fra en praktikvirksomhed, vil udvalget som udgangspunkt indkalde parterne til et forligsmøde.

Det faglige udvalg kan alene søge at forlige parterne og kan ikke træffe afgørelse i sagen. Hvis udvalget kan opnå forlig, udarbejdes et skriftligt protokollat, som medunderskrives af begge parter. Såfremt udvalget ikke kan forlige parterne, meddeler udvalget parterne, at forligsmulighederne for det faglige udvalg er udtømte, og at det står enhver af parterne frit for at indbringe sagen for Tvistighedsnævnet.

Hvis Tvistighedsnævnet heller ikke kan opnå forlig, træffer nævnet sin afgørelse i sagen ved kendelse. Såfremt en af parterne ønsker afgørelsen prøvet for domstolene, skal den indbringes for domstolene inden 8 uger fra afgørelsen.
 
Tvistighedsnævnet har adresse i Nævnenes Hus.

Hæve ved misligholdelse og bristede forudsætninger

Hvis en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtigelser, kan den anden part hæve aftalen. Hvis en væsentlig forudsætning for aftalens indgåelse viser sig urigtig/senere brister, kan parten hæve aftalen.

Det gælder for begge situationer, at man skal ophæve uddannelsesaftalen inden for 1 måned efter, at man har fået/burde have fået kendskab til det, som begrunder ophævelsen. Arbejdsgiver kan ikke hæve alene, fordi eleven gennemgår supplerende skoleundervisning.

Aftalen bortfalder

En uddannelsesaftale bortfalder, hvis eleven udelukkes fra skoleundervisning. Skolen kan udelukke eleven, hvis eleven uden grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler. Skolen skal dog først have forsøgt med mindre vidtgående foranstaltninger.Klager
Klage over ophævelse

PASS har udarbejdet en vejledning for institutioner eller elever, der ønsker at klage over ensidig ophævelse af en uddannelsesaftale.