• Print
  • Print
  • Sitemap


Mesterlære

Mesterlære er en særlig måde at nå de uddannelsesmål, der er fastsat for grundforløbet. Mesterlære er dermed et alternativ til den almindelige uddannelsesaftale.

Elever, der ansættes i mesterlære skal ikke opfylde erhvervsuddannelseslovens krav om 02 i gennemsnit for dansk og matematik ved grundskolens afgangsprøve.

Uddannelsesaftalen omfatter hele uddannelsen, både grund- og hovedforløb. Det særlige ved mesterlære er, at virksomhed og skole deles om oplæringen på grundforløbet, dvs. mål, som normalt nås på skoleophold, kan helt eller delvist nås i praktikken.

Virksomhed, skole og elev aftaler en uddannelsesplan for, hvordan målene for grundforløbet nås, og ved afslutningen af grundforløbet er skolen og virksomheden fælles om at teste, hvorvidt eleven så faktisk har nået målene for grundforløbet.

I et mesterlæreforløb er virksomheden meget mere involveret i den oplæring, der skal finde sted i grundforløbet. Skolefagene vil typisk blive afløst af praktisk oplæring i virksomheden og kun blive suppleret med kortere skoleophold, som skal understøtte den praktiske oplæring eller give eleven færdigheder, som eleven ikke kan opnå via praktisk oplæring.

Når grundforløbet er gennemført, følger hovedforløbet de sædvanlige regler for praktik og skoleophold. Det er som udgangspunkt kun på grundforløbet, at man kan se en forskel. Modellen benyttes ofte af elever, der er gode til at tilegne sig viden og kompetencer gennem praktisk oplæring.

Der er forskellige modeller for, hvordan det kan gennemføres, og det aftales for hver enkelt elev med den konkrete skole. Derfor skal skolen involveres fra starten, når en virksomhed og elev vil indgå en uddannelsesaftale om mesterlære.