• Print
  • Print
  • Sitemap

Godkendelse som praktiksted

En virksomhed skal være godkendt som praktiksted af det faglige udvalg for at kunne ansætte og uddanne elever. Der er forskellige godkendelsesprocedurer for offentlige og private virksomheder.

Kommuner og regioner

Det faglige udvalg for den pædagogiske asistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) har besluttet, at alle kommuner og regioner er koncerngodkendte. Dvs. at kommuner og regioner selv udpeger og indestår for kvaliteten af de konkrete praktiksteder i kommunen eller regionen, der kan varetage oplæringsfunktioner for elever på en af flg. tre uddannelser

  • den pædagogiske assistentuddannelse
  • social- og sundhedshjælperuddannelsen
  • social- og sundhedsassistentuddannelsen

Kommunen og regionen aftaler med udbyderen, hvilke praktiksteder, der er velegnede til de konkrete praktikperioder i uddannelserne og de samarbejder om fordeling af eleverne.

Private virksomheder.

Private virksomheder uden for en kommunal eller regional koncern skal derimod godkendes af PASS. Det kan fx være en selvejende børnehave, et selvejende bosted/institution eller en privat udbyder af praktisk og personlig hjælp.

En virksomhed er uden for koncernen, hvis den er selvstændig. Det er den, når

  • der er tale om en juridisk defineret organisation/selvstændig juridisk enhed
  • den fører et fuldstændigt/særskilt regnskab
  • den er underlagt en ledelse, der alt efter forholdene er en juridisk eller en fysisk person

En virksomhed, som kun stiller praktiksted til rådighed for en mindre del af uddannelsen uden at indgå en særskilt uddannelsesaftale med eleven (udstationering), skal ikke godkendes af PASS.


Procedure for ansøgning om praktikpladsgodkendelse


Ansøgninger om praktikpladsgodkendelser stiles til det faglige udvalg PASS

Hent ansøgningskemaer 
 
Når en virksomhed er godkendt offentliggøres virksomheden på www.praktikpladsen.dk, som er undervisningsministeriets portal for godkendte virksomheder og for elever, der søger praktikpladser.
 
Hvis en virksomhed ikke kan oplære i alle de krævede funktioner eller ønsker at dele uddannelsesansvaret, kan det ske i et samarbejde mellem flere virksomheder eller med skolen. Dette benævnes kombinationsaftale.

Skolen kan vejlede nærmere om de forskellige muligheder.