• Share
 • Print
 • Print
 • Sitemap

Forlængelse og afkortning af uddannelsesaftalen

Afkortning af uddannelsesaftalen

Længden på din uddannelsesaftale afhænger som udgangspunkt af tidligere skolegang forud for din start på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Alle elever har, uanset alder, krav på at få foretaget en vurdering af deres realkompetencer.

En realkompetencevurdering har til formål at afgøre, om der er dele af uddannelsen, som du skal fritages for.  Det kan nemlig være, at der er dele af uddannelsen, som du allerede, gennem anden uddannelse, kurser, beskæftigelse eller lignende, vurderes allerede at have gennemført.

Det betyder for eksempel, at du kan blive godskrevet for engelsk, hvis du allerede har haft engelsk på samme eller højere niveau, end det uddannelsen kan tilbyde dig.

Det er skolen, der foretager vurderingen af, om du som elev kan fritages for dele af skolegangen.

Når det drejer sig om godskrivning af praktikmål, skal skolen altid inddrage praktikvirksomheden.

Hvis du som elev får godskrevet dele af din uddannelse, skal der fastsættes en ny samlet varighed af din uddannelse.

Når en ny samlet varighed for uddannelsen skal fastsættes, gælder der følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du bliver godskrevet fagmål i skoleuddannelsen svarende til mere end 4 ugers skoleundervisning, indstiller skolen, efter aftale med dig, en ny varighed af den samlede uddannelse til din arbejdsgiver.
 • Hvis du bliver godskrevet praktikmål, fastsætter arbejdsgiver efter aftale med dig, og i samarbejde med skolen, en ny samlet varighed af din uddannelse.
 • Hvis du bliver godskrevet både fagmål i skoleuddannelsen og praktikmål, fastsætter skole og arbejdsgiver, efter aftale med dig, en ny samlet varighed af din uddannelse.

Den aftalte varighed af din uddannelse skal fremgå af din uddannelsesaftale.

Hvis der opstår uenighed i forbindelse med afkortning af en uddannelsesaftalen, kan det faglige udvalg, PASS, inddrages.

Godskrivning for dele af praktikuddannelsen

Skolen og arbejdsgiver vurderer i fællesskab, om uddannelsens praktikdel kan afkortes på grund af tidligere erhvervserfaring eller særlige forhold i forbindelse med elevansættelsen.

Din arbejdsgiver og skolen har i fællesskab et ansvar for at vurdere, om en du har kompetencer, som vil kunne føre til en afkortning af praktikuddannelsen.

Der gælder følgende retningslinjer for afkortning af praktikuddannelsen for ansøgere med erfaring fra jobområdet

 • minimum 1 års erfaring fra området vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med normalt 50%
 • minimum 2 års erfaring fra området vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med minimum 95 %

Ovenstående er dog alene en vejledning for godskrivning af praktikuddannelsen.

Der skal altid foretages en konkret vurdering af dine kompetencer som elev, som skal afdække, i hvilket omfang du mestrer uddannelsens praktikmål.

Forlængelse af uddannelsesaftalen

Du og din arbejdsgiver kan selv aftale en forlængelse af din uddannelsestid i følgende tilfælde:

 • Hvis du på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 % af uddannelsestiden
 • Hvis du har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption
 • Hvis du er fraværende fra praktikvirksomheden på grund af supplerende skoleundervisning
 • Hvis du har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Uddannelsestiden kan maksimalt forlænges med en varighed svarende til fraværets periode.

Hvis du og din arbejdsgiver vil aftale en forlængelse, skal der laves et tillæg til den oprindelige uddannelsesaftale. Der skal benyttes en særlig blanket, som skolen kan udlevere. Blanketten kan også findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

I alle andre tilfælde, hvor enten du eller din arbejdsgiver ønsker en forlængelse, kræver det, det faglige udvalgs godkendelse.