• Print
  • Print
  • Sitemap

Rollen som professionel

At tage del i praktikstedets hverdag

Når du som elev er i praktik, forventes det, at du tager del i praktikstedets hverdag. Alt efter hvor langt du er med din uddannelse og i din praktik forventes det, at du opfører dig professionelt, når du er en del af praktikstedets hverdag.

I nogle situationer kan det være indlysende, hvad det vil sige at tage del i praktikstedets hverdag. I andre situationer vil du have brug for at tænke over, hvordan du bedst muligt og professionelt tager del i praktikstedets hverdag.

I det nedenstående vil PASS, der er det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social og sundhedsuddannelserne, forsøge at beskrive, hvad det vil sige at tage del i praktikstedets hverdag og at indtage rollen som professionel.

Din undren er et vigtigt redskab

Dine spørgmål og overvejelser er et redskab til at styrke og udvikle din egen og dine kollegaers faglige viden og redskaber.

Måske vil du som elev af og til undre dig over, måden tingene bliver gjort på i praktikken. Måske synes du, at en konflikt kunne tackles anderledes, end dine kollegaer gør det. Eller måske har du idéer til, hvordan et barn fx kan hjælpes til at huske at rydde op efter sig.

Når du undres og får gode idéer til at gøre tingene anderledes, kan det være en god idé at drøfte din undren, dine spørgsmål og dine idéer med din vejleder eller en kollega.

Der kan være gode grunde til at dine kollegaer, gør som de gør. Og det er vigtigt for din læring, at du kender til dine kollegaers faglige overvejelser. Det kan også være, at det viser sig, at du har fået en idé, som praktikstedet kunne lære af. Og måske kan din undren og nysgerrighed være med til at gøre hverdagen bedre for de børn og unge, du møder i dine praktikker.

Man kan øve sig i at forstå andre

Når man arbejder med mennesker, er det en stor styrke at kunne sætte sig ind i andres situation og prøve at forstå deres behov. Det kræver både øvelse og erfaring.
Når du øver dig i at sætte dig ind i andres situation, vil det gøre det nemmere at forstå, hvorfor et barn eller en handicappet for eksempel ikke vil have hjælp til at blive vasket, eller ikke vil deltage i en aktivitet.

Der kan være rigtig gode grunde til, at de mennesker du arbejder med, gør modstand. Og en del af det at være professionel, er at forsøge at forstå, hvorfor!
Når du forstår hvorfor, vil de redskaber du lærer i skolen og i praktikken måske også være nemmere at gøre brug af.

At yde professionel hjælp og omsorg

Du har måske valgt din uddannelse, fordi du ønsker at igangsætte aktiviteter eller yde omsorg for andre mennesker.

Når du yder professionel omsorg til mennesker, indgår du i det, man kalder en professionel relation. Det er ikke det samme, som når man hjælper et nært familiemedlem eller en veninde.

At indgå i en professionel relation betyder, at du bruger din viden, dine færdigheder og en række personlige egenskaber professionelt. Eksempelvis bruger man sin evne til at drage omsorg for og leve sig ind i andres ønsker og behov professionelt.

Det er vigtigt, at du som elev træner i at bruge dine personlige egenskaber professionelt.

For eksempel kan du opleve at have en stærk trang til at hjælpe et barn med at få tøj på eller at kære en tur med handicappet en tur i kørestolen.

I sådanne situationer er det vigtigt, at du kan balancere professionelt mellem din trang til at hjælpe og drage omsorg og de procedurer, der er aftalt på praktikstedet.

Det vil for eksempel ofte være sådan, at den bedste hjælp er at guide andre til at klare tingene selv. At lære selv at tage tøj på, på trods af at det er svært. At lære gode teknikker til at komme rundt med sin kørestol, selv om det er anstrengende, så man også kan klare sig, når man er alene igen.

Din tavshedspligt er vigtig

Som elev har du tavshedspligt. Din tavshedspligt betyder, at du ikke må dele den viden og de oplysninger om borgere og patienter, du får kendskab til under din uddannelse, med fx din familie.

Tavshedspligten har til formål at beskytte de mennesker, som du arbejder med.

Du vil i dine praktikker få kendskab til personlige oplysninger om borgerne. De personlige oplysninger er det man kalder følsomme oplysninger. Det er de, fordi det kan risikere at skade de mennesker, som du arbejder med, hvis uvedkommende får kendskab til deres personlige oplysninger.

Det er strafbart at bryde sin tavshedspligt.

Det er vigtigt at du forstår forskellen mellem at drøfte en hændelse hos en borger på et personalemøde og så at fortælle om den samme hændelse, når du spiser aftensmad med din familie. Det er godt at drøfte med lærere og kollegaer, hvordan man taler om sit arbejde, når man har fri.

At opføre sig professionelt i praktikken

Når du starter i en ny praktik, kan det være en god idé at tage en snak om, hvilke regler og forventninger praktikstedet har til eksempelvis påklædning og private samtaler i arbejdstiden.

Det er ikke altid at et praktiksted har skrevet deres regler og forventninger til personalet ned. Derfor kan det være godt at du taler med din vejleder, så du lærer praktikstedets retningslinjer at kende.

For eksempel vil det være sådan, at du, af hensyn til hygiejnen, ikke må have smykker på i arbejdstiden.

Praktikstedet vil også ofte have retningslinjer for private samtaler og telefoner i arbejdstiden. Det kan være, at du og dine kolleger skal have jeres mobiltelefoner slukket, når I er på arbejde.

I dine praktikker er det også vigtigt, at du møder til tiden, og at du overholder de aftaler, som du indgår med din praktikvejleder og jeres kollegaer.

Det kan for eksempel have store konsekvenser for planlægningen af dagens aktiviteter, dine kollegaer og børnene, hvis du ikke møder til tiden, eller hvis du glemmer at sygemelde dig til praktikstedet.

Som elev kan du komme ud for at skulle arbejde professionelt med mennesker, som du allerede kender privat, eller hvor du kender deres familie.

Hvis det sker, er det vigtigt, at du tager en snak med din praktikvejleder. Så I i fællesskab kan drøfte, hvilke problemer det kan give, og hvordan du kan tackle de dilemmaer, der kan opstå, når man skal handle professionelt overfor mennesker, som man kender privat.