• Print
  • Print
  • Sitemap

GF2-prøver

Fælles standard for GF2-prøver

Med erhvervsuddannelsesreformen indførtes et nyt grundforløb 2 forud for hovedforløbet på alle erhvervsuddannelser.

Det blev fastlagt i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, bek. nr. 367 af 19. april 2016, §22, at skoler, der udbyder udbyder grundforløb inden for samme uddannelse, skal i fællesskab udarbejde en standard for indhold og niveau i prøven. I den fælles standard vælges hvilke væsentlige mål og krav fra det uddannelsesspecifikke fag, der danner grundlag for grundforløbsprøven. Den fælles standard skal anvendes på de pågældende skolers lokalt fastsatte uddannelsesspecifikke fag for uddannelsen.

Skolerne skal ud fra den fælles standard udarbejde et fælles eksempel på en opgave og sende standarden og eksemplet til vedkommende faglige udvalg. Udvalget kan over for de samarbejdende skoler tage standarden og eksemplet til efterretning eller give udtryk for ønsker om konkrete ændringer.

Udbydere af GF2 for den pædagogiske assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen har i regi af Danske SOSU-skoler udarbejdet en fælles standard pr. uddannelse for indhold og niveau for prøven i henhold til ministeriets skabelon for standarden.

Fælles standard for social- og sundhedshjælperuddannelsen

Fælles standard for social- og sundhedsassistentuddannelsen

Fælles standard for pædagogisk assistentuddannelse

GF2-opgaven fremsendes til det faglige udvalg til orientering

Det fremgår af bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser § 22 stk. 7, at skolen efter afholdelsen af prøven sender opgaven til det faglige udvalg til orientering.

PASS har i samarbejde med Danske SOSU-skoler udarbejdet følgende procedure for fremsendelse af GF2-prøven:

Skolerne forventes at fremsende:

  • Prøvebeskrivelser, hvor mål og krav, eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag samt bedømmelseskriterier er beskrevet, jf. skolernes fælles standard for grundforløbsprøverne. Prøvebeskrivelserne fremsendes for henholdsvis social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt den pædagogiske uddannelse.
  • Prøvematerialer i form af cases, scenarier, problemformuleringer for skolens grundforløbsprøve. Prøvematerialerne fremsendes for henholdsvis social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt den pædagogiske uddannelse.
  • Prøvematerialerne skal samles i én pdf-fil for hver uddannelse.
  • Prøvematerialerne skal fremsendes i en separat fil for hver uddannelse. I emnefeltet i mailen skal angives "[skolens navn] og GF2 prøvemateriale for [uddannelsesretning og årstal] (social- og sundhedshjælper; social- og sundhedsassistent; pædagogisk assistent)

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at PASS ikke skal have tilsendt prøvematerialer m.v. vedrørende grundfag.

PASS anmoder fra januar 2018 skolerne om at fremsende alle afholdte grundforløbsprøver til passinfo@sevu.dk senest 14 dage efter afholdelse af grundforløbsprøven.

PASS vil på baggrund af en stikprøvebaseret gennemgang af prøverne og en drøftelse med Danske SOSU-skolers arbejdsgruppe for GF2-prøver, udtale sig om prøvernes kvalitet og evt. pege på særlige ideer til inspiration for øvrige skoler.